قیمت روز کشنده داف

XF 480

otoban-model-icon

سال تولید: 2022

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده داف

XF 480

در یک نگاه

2022

قیمت منصفانه 7,800,000,000
بالاترین قیمت بازار 7,900,000,000
پایین ترین قیمت بازار 7,700,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده داف

XF 480

در بازار

2022

یک هفته
% 0
یک ماه
100,000,000
1.3% افزایش
سه ماه
100,000,000
1.3% افزایش
شش ماه
100,000,000
1.3% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده داف XF 480 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
2019500000سفیدتک محور5,100,000,000
2020210000سفیدتک محور6,300,000,000
20210سفیدتک محور6,800,000,000
2020292500آبیتک محور3,400,000,000
2021142500سفیدتک محور7,050,000,000
1397330000سفیدتک محور6,350,000,000
1397470000قرمزتک محور6,900,000,000
1397400000سفیدتک محور3,400,000,000
1399350000سفیدتک محور5,000,000,000
1398400000سفیدتک محور7,200,000,000
14010سفیدتک محور9,000,000,000
1399262500سفیدتک محور8,200,000,000
14010سفیدتک محور9,500,000,000
1397340000سفیدتک محور6,700,000,000
1387212500آبیتک محور1,300,000,000
140050000سفیدتک محور8,700,000,000
14004000سفیدتک محور9,400,000,000