قیمت روز کشنده دانگ فنگ

KX 480

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده دانگ فنگ

KX 480

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 4,850,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,900,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,800,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده دانگ فنگ

KX 480

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
100,000,000
2.11% افزایش
شش ماه
150,000,000
3.19% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده دانگ فنگ KX 480 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
1402130000سفیدتک محور4,730,000,000
1402202500سفیدتک محور4,830,000,000
20220سفیدتک محور4,900,000,000