قیمت روز کشنده دیما

HT 490

otoban-model-icon

سال تولید: 1403

بروزرسانی: 1403/02/02
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده دیما

HT 490

در یک نگاه

1403

قیمت منصفانه 6,350,000,000
بالاترین قیمت بازار 6,400,000,000
پایین ترین قیمت بازار 6,300,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده دیما

HT 490

در بازار

1403

یک هفته
% 0
یک ماه% 0
سه ماه% 0
شش ماه% 0

آگهی های ثبت شده برای کشنده دیما HT 490 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
1401228000سفیدتک محور4,850,000,000
20230سفیدتک محور5,190,000,000
14020سفیدتک محور5,300,000,000
14020سفیدتک محور5,400,000,000
14020سفیدتک محورتوافقی
14010سفیدتک محور6,350,000,000
14020سفیدتک محور5,770,000,000
14010سفیدتک محور6,100,000,000